Davčno svetovanje

Področja svetovanja:

davek na dodano vrednost:

 • priprava DDV obračunov, Rekapitulacijskih poročil, intrastat poročil;
 • opravljanje hitrih pregledov na področju DDV;
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih pred davčnim organom

dohodnina:

 • pregled informativnih izračunov fizičnih oseb;
 • priprava napovedi za odmero dohodnine;
 • svetovanje v zvezi z napotenimi delavci;
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih pred davčnim organom;
 • hitri pregled na področju dohodnine.

transferne cene:

 • svetovanje na področju transfernih cen;
 • hitri pregledi poročil za transferne cene;
 • priprava poročil za transferne cene;
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih pred davčnim organom.

davek od dohodkov pravnih oseb:

 • pregled obračuna davka  od dohodkov pravnih oseb;
 • priprava elaborata za potrebe uveljavljanja olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj;
 • ustanavljanje družb v Sloveniji in tujini;
 • svetovanje pri nakupu in prodaji družbe ter odsvojitve lastnih poslovnih deležev;
 • kapitalsko in statusno prestrukturiranje družb (združitve oddelitve,  izčlenitve);
 • svetovanje pri prevzemih in prenehanju družb (likvidacija, stečaj, prisilna poravnava);
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih pred davčnim organom

drugi davki:

 • davek na motorna vozila;
 • davek na nepremičnine;
 • prispevki,…

 

 

Naše storitve:

Priprava in pregled davčnih obračunov

 

Hitri davčni pregledi s področja DDV, DDPO in dohodnine

S hitrimi davčnimi pregledi na podlagi vzorca preverimo skladnost davčne obravnave posameznih transakcij s slovensko zakonodajo. Hitri davčni pregledi so vezani na posamezno obdobje poslovanje, ki je lahko krajše od 1 leta (npr. 1 mesec za hitri davčni pregled DDV). Dokumentacijo oziroma transakcije lahko predlagamo mi ali pa jih izberete sami.

 

Preventivni davčni pregledi

S preventivnimi davčnimi pregledi lahko morebitne nepravilnosti in neskladja s slovensko davčno zakonodajo odpravite sami in se tako izognete dodatnim stroškom in sankcijam v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora. Opozorimo Vas na nepravilnosti in skupaj poiščemo najboljšo rešitev za odpravo le-teh.

 

Priprava elaboratov za uveljavljanje olajšave v raziskave in razvoj

 

Optimizacija davčne bilance

Zaradi nepoznavanja davčne zakonodaje davčni zavezanci pogosto ne upoštevajo vseh davčnih vidikov posamezne transakcije, kar lahko vodi v višje stroške kot predvideno. V izogib presenečenj, pripravljamo strokovna davčna mnenje, ki jih oblikujemo na podlagi natančnega dejanskega stanja in vključujejo vse davčne vidike, ki vplivajo na nameravano transakcijo.

 

Priprava dokumentacije za transferne cene

 

Zastopanje v inšpekcijskih postopkih pred davčnim organom

Obvestilo o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora je v večini primerov neprijetno za davčnega zavezanca, saj je, zaradi kompleksnosti davčne zakonodaje, vedno prisoten dvom o morebitnih nepravilnostih. Po naših izkušnjah so davčni inšpekcijski pregledi za davčnega zavezanca manj stresni in terjajo manj časa, v kolikor smo vključeni kot zastopnik. Tako namreč mi komuniciramo z davčnim organom, davčni zavezanec pa v rokih skladno z Zakonom o davčnem postopku, pripravi pojasnila in odgovore na inšpektorjeva vprašanja.